33. Incommunicado | NOTES / ANTECKNINGAR

33. Incommunicado

Människor som väljer bort sociala medier riskerar att bli mer anonyma än de annars skulle vara. Det är förmodligen ingen djup orättvisa och man blir inte Stalinistiskt utsuddad ur världshistorien för det.

Det säger däremot en del om hur vi kollektivt går med på att låta kommunikationsmedlen förvaltas av andra än oss själva. Ofta sätter det villkoren för hur vi kommunicerar. Detta skulle vara något lättare att svälja om Facebook och liknande aktörer faktiskt var ansvariga inför sina användare, något de inte är idag. Det inbjuder en till att fundera på lösningar av problemet.

En lösning är att sätta upp parallella och alternativa sociala nätverk. Decentraliserade nätverk — distributed social networks — är en existerande variant där enskilda aktörer får det svårt att kontrollera hela nätverket.

En annan lösning skulle kunna vara att en masse vända de sociala medierna ryggen. Detta är förmodligen svårt, om inte omöjligt, och den relativa nytta människor har av nätverken talar nog för att det inte heller är önskvärt.

En tredje lösning handlar om att se på dessa verktyg som allmän egendom och att behandla dem som vi behandlar andra allmänna angelägenheter. Det vill säga att de står under folkligt inflytande och förvaltas som annan betydelsefull infrastruktur.

Att sociala medier i praktiken är mer eller mindre nödvändiga i människors sociala tillvaro säger också något om under vilka villkor människor inkluderas i den samhälleliga gemenskapen. Det blir ju snabbt problematiskt när allt fler verksamheter förlitar sig på att kommunicera med människor genom dessa avenyer. De förlitar sig inte bara på internet – vilket kan antas sålla bort en betydande del av befolkningen — utan specifika delar av internet.

Om en tar ned det ytterligare ett steg från organisationer som företag och myndigheter, till personliga umgängeskretsar är problemet detsamma även om det då givetvis drabbar färre. Det skapar något av en social radioskugga. “Syns du inte här, finns du inte”.

Dessa tendenser behöver uppmärksammas och inte ignoreras då världen blir mer digital. Kritik handlar då inte om att en är bakåtsträvande, snarare tvärtom. Att en fortfarande vill nyttja tekniken, men på andra villkor.

Texter på samma tema Fri programvara, appar & integritet, De Som Befinner Sig Utanför Flödena.